Widok na żywo z BazylikiWybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich

Opublikowano: 11 maja 2022

Zgodnie z dekretem jaki wydał Metropolita katowicki Abp Skworc – 8 maja br. na terenie Archidiecezja Katowicka rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Głosowanie – wybory odbędą się w niedzielę 12 czerwca.

Tydzień wcześniej podane zostaną informacje o kandydatach i udostępnione listy wyborcze. Ogłoszenie wyników wyborów ma nastąpić tydzień później 19 czerwca.

Kandydatami na członków parafialnych rad duszpasterskich mogą być pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.
Kodeks prawa kanonicznego podaje w kanonie 536, że parafialna rada duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
Zgodnie ze swym statutem rada pomaga więc w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
W skład rady wchodzą trzy grupy członków:

➜ Z urzędu (proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady; wikariusze pracujący w danej parafii; delegatka sióstr zakonnych pełniących posługę w danej parafii; przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii, czyli reprezentant katechetów, organista, kościelny).

➜ Mianowanych przez proboszcza parafii (przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii; przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni wyżej zostają wyłonieni w wyniku konsultacji między członkami danej grupy; wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży).

➜ Wybranych przez parafian.
Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych liczba członków rady wybranych przez parafian wynosi od sześciu do dwunastu osób. Ich dokładną liczbę określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.


Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu