Cmentarz
bazylikamikolow.pl

Informacja

W tym roku upływa termin opłat, przedłużenia miejsc grobowych dokonanych w 1998 r. Prosimy o kontakt
z kancelaria parafialną.

Na prośbę parafian, zwłaszcza osób starszych, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie opiekować się grobami swoich bliskich prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

 

Cmentarz parafialny w internecie

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKO-KATOLICKIEJ PARAFII ŚW. WOJCIECHA W MIKOŁOWIE

Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny i jest otoczony religijną czcią, szacunkiem oraz szczególną troską. Cmentarz powinien być miejscem szczególnej dbałości odwiedzających groby swoich bliskich oraz osób wykonujących na jego terenie prace.
Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie cmentarza do zachowania stosownej ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości.

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Cmentarz rzymskokatolicki w Mikołowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła oraz osób, które wyrażą wolę pochowania z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swoją misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.  
 2. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest  Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mikołowie , na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Zarządca wyznacza Administratora który działa w jego imieniu zgodnie z zaleceniami regulaminem cmentarza.
 4. Każdy wierny parafii św. Wojciecha w Mikołowie  ma prawo do pochowania na cmentarzu parafialnym, natomiast osoby spoza parafii mogą być pogrzebane na nim tylko w przypadku gdy ich szczątki lub prochy będą złożone do istniejącego już ich grobu rodzinnego.
 5. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. z późn. zm. oraz pozostałymi przepisami prawa państwowego. Uzupełnieniem regulaminu jest dokument II Synodu Archidiecezji Katowickiej „Wskazania dotyczące zarządzania cmentarzami parafialnymi w Archidiecezji Katowickiej”.
 6. Administrator cmentarza oraz osoby, którym zlecono usługi cmentarne wykonują je na podstawie niniejszego regulaminu i załączników do niego, respektując i stosując określone w nich procedury. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są: cennik, zasady wykonywania prac kamieniarskich i zasady zagospodarowania terenu wokół grobu.

 
 II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Cmentarz otwarty jest codziennie dla odwiedzających.
 2. Zabrania się na terenie cmentarza:
  a)    zakłócania ciszy i powagi miejsca,
  b)    przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów i e-papierosów,
  c)    prowadzenia akwizycji i umieszczania reklam,
  d)    prowadzenia handlu,
  e)    chodzenia po grobach, niszczenia grobów, usuwania z grobów tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
  f)    zabierania wszelkiego rodzaju roślin, dekoracji, zniczy oraz innych przedmiotów z cudzych grobów,
  g)    niszczenia zieleni i kontenerów na śmieci,
  h)    wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy cmentarza,
  i)    jeżdżenia rowerem lub hulajnogą oraz innym sprzętem rekreacyjno-sportowym,
  j)    wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania do kontenerów śmieci niepochodzących z cmentarza, wypalania śmieci,
  k)    samowolnego wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,
  l)    dokonywania zabudowy grobu wykraczającego poza miejsce grzebalne, posadowienia ławek i ogrodzeń, sadzenia drzew, krzewów i kwiatów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez pisemnej zgody Zarządcy.
 3. Dysponent grobu, czyli osoba, która złożyła ofiarę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu, jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu przez cały okres dysponowania prawem do grobu, tj. przez 20 lat w odniesieniu do grobu ziemnego. Powyższe wymogi dotyczą także miejsc zarezerwowanych.
 4. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji to uznane to będzie jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 5. Dysponent grobów jest zobowiązana do niezwłocznie usuwane z grobów wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach, które należy składować w wyznaczonym do tego miejsc.
 6. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i krzewów rosnących na cmentarzu.
 7. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem siły wyższej, sił przyrody, z winy osoby trzeciej (np. kradzież) oraz w związku z aktami wandalizmu, zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Cmentarzu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Wprowadzenie zwierząt na cmentarz może nastąpić pod opieką właściciela, w sposób który zapewni mu właściwe sprawowanie nad nimi kontroli.
 10. Zarządca i Administrator cmentarza nie odpowiadają za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zalecane jest zawarcie indywidualnych umów ubezpieczenia nagrobków. Przez każdego ich dysponenta.

III. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC I USŁUG NA CMENTARZU

 1. Wszelkie prace budowlane, pogrzebowe i kamieniarskie, w tym montaż ławek, mogą być realizowane przez dysponenta grobu lub upoważnionych przez niego wykonawców tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia Zarządcy cmentarza.
 2. Administrator cmentarza wyznacza bieżące miejsce pochówku zgodnie z kolejnością usytuowania i planem zagospodarowania cmentarza.
 3. Osoby oraz podmioty wykonujące wszelkie prace na cmentarzu zobowiązane są do:
  - powiadomienia Administratora cmentarza o każdorazowym rozpoczynaniu prac na terenie cmentarza i ich zasięgu, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;
  - przestrzegania przepisów BHP przy prowadzonych robotach;
  - zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych;
  - kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez Administratora cmentarza;
  - wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo;
  - wyłożenia miejsca odkopu gruntu z kopanego grobu folią lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem;
  - uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym po zakończeniu prac oraz usunięcia poza teren cmentarza odpadów budowlanych i innych zbędnych materiałów;
  - zgłoszenia u Administratora cmentarza faktu zakończenia kopania i zamknięcia grobu, a także zakończenia prac budowlanych i kamieniarskich.
 4. Wykonawcy usług ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone przez nich w mieniu cmentarza i mieniu osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia ich i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
 5. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień przy wykonywaniu prac i usług lub nieprzestrzegania procedur i postanowień regulaminu Zarządca cmentarza może wobec wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
 6. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza powinien przedstawić Administratorowi w formie odpisu dokumenty potwierdzające uprawnienia do takiej działalności.
 7. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza a grób i nagrobek musi zachowywać wskazane przez Zarządcę wymiary: pojedynczy 90x190 cm, podwójny 170x190 cm, na urny nie większy niż 80x100 cm.
 8. O zamierzonej ekshumacji zwłok i szczątków należy powiadomić na piśmie Administratora cmentarza, jest ona możliwa w okresie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że państwowy inspektor sanitarny zadecyduje inaczej i przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.
 9. Ekshumacja zwłok i szczątków odbywa się po przedstawieniu Administratorowi z odpowiednim wyprzedzeniem decyzji upoważnionych do tego organów (inspektor sanitarny, prokuratura, sąd lub inny). 
 10. Pozostałe kwestie dotyczące wykonywania prac i usług na cmentarzu regulują załączniki do regulaminu (załącznik nr 1 i 2).
 11. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem oraz załącznikami, a mogące być przedmiotem sporów lub nieporozumień będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza lub jego pełnomocnika.
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 21 czerwca 2024 roku po zatwierdzeniu przez Parafialną Radę Duszpasterską Parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

Załącznik 1 
Zasady wykonywania prac kamieniarskich na cmentarzu parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

 1. Przez użyte w regulaminie określenie „prace kamieniarskie” rozumie się montaż nowego nagrobka, wymianę nagrobka, wymianę lub uzupełnienie elementów nagrobka, renowację nagrobka oraz  liternictwo, rozebranie i złożenie nagrobka do pochówku.
 2. Wymiary nagrobka nie mogą przekraczać zewnętrznych wymiarów grobu. Przez nagrobek rozumie się trwały wystrój grobu w formie pomnika, głazu, ramy lub innej małej formy architektonicznej. Dopuszcza się nagrobki o następujących /maksymalnie/ wymiarach: pojedynczy 90x190 cm, podwójny 170x190cm, wysokość 130 cm  na urny nie większy niż 80x100 cm.
 3. Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 4. Zabrania się stosowania wylewek betonowych jako fundamentów nagrobków i przy zagospodarowaniu otoczenia grobu.
 5. Zleceniodawcą prac kamieniarskich może być osoba uprawniona do decydowania o wystroju grobu z tytułu posiadanego przez nią prawa do grobu. Projekty prac kamieniarskich mogą być składane przez Zleceniodawcę lub przez upoważniony przez Zleceniodawcę podmiot gospodarczy (Wykonawcę).
 6. Projekty prac kamieniarskich powinny być kompletne, sporządzone w sposób staranny i czytelny. Projekty składa się u zarządcy cmentarza parafii św. Wojciecha w Mikołowie na co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez Wykonawcę terminem rozpoczęcia prac. Termin wykonania prac wyznaczany (uzgadniany) jest w dniu złożenia projektu.
 7. W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu wykonania prac kamieniarskich, Zleceniodawca lub Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora cmentarza, wtedy też ewentualnie wyznaczany jest nowy termin. Przyjmuje się, że Wykonawca odstąpił od wykonania prac kamieniarskich, jeżeli nie uzgodni nowego terminu w przeciągu miesiąca od dnia planowanego wykonania prac.
 8. Zdemontowane nagrobki oraz niewykorzystane materiały muszą być niezwłocznie wywiezione poza teren cmentarza, przy czym zabronione jest wyrzucanie gruzu i innych pozostałości poremontowych do pojemników przeznaczonych na śmieci cmentarne.
 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności ostatecznej formy inwestycji ze złożonym projektem Zleceniodawca lub Wykonawca jest zawiadamiany o potrzebie odpowiedniej zmiany lub usunięcia całości inwestycji. W razie niezastosowania się dysponenta grobu do żądania usunięcia niezgodnego z wymogami nagrobka, Administrator może go usunąć na koszt dysponenta.
 10. Prace kamieniarskie mogą być wykonywane na cmentarzu tylko przez uprawnione osoby, posiadające aktualne, pisemne zezwolenie Administratora. Powyższa zgoda wymaga na jest także w razie wykonania prac kamieniarskich systemem gospodarczym.
 11. Wszelkie prace kamieniarskie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować szkód na sąsiednich grobach, oraz aby uniknąć sporów z sąsiednimi użytkownikami. Zleceniodawca prac kamieniarskich ponosi odpowiedzialność za uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym dysponentom grobów w związku ze zleconymi przez niego pacami kamieniarskimi.
 12. Prace kamieniarskie na terenie cmentarz mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, chyba że zgodę na wykonywania prac w innych terminach wydał Administrator.

Załącznik 2
Zasady zagospodarowania terenu wokół grobu na cmentarzu parafii św. Wojciecha w Mikołowie

 1. Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo o nich powiadomić osoby sprawujące opiekę nad cmentarzem i przedstawić zakres podejmowanych prac. Zawiadomienie takie powinno zostać złożone co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonywania prac.
 2. Zasięg terenu do zagospodarowania wokół grobu ustala każdorazowo dla konkretnego grobu Administrator cmentarza.
 3. Prace na terenie cmentarz mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, chyba że zgodę na wykonywania prac w innych terminach wydał Administrator.
 4. Do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu mogą być użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana albo materiał sypki: grys, żwir, tłuczeń kamienny, dobrane tak, aby wygląd zagospodarowania nie zaburzał ładu przestrzennego kwatery.
 5. Materiał użyty do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu może być ułożony bezpośrednio na gruncie lub na podsypce piaskowo–cementowej, z jednoczesnym zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej.
 6. Powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami, z jednoczesnym zachowaniem łatwo dostrzegalnego rozgraniczenia obrysu grobu od jego otoczenia.
 7. Zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia grobów płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szkliwionych.
 8. Nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów.
 9. Zabrania się ustawiania balustrad, krat, ogrodzeń, donic i innych podobnych elementów oraz sadzenia drzew i krzewów w otoczeniu grobu.
 10. Dopuszcza się ustawienie przy grobie, za pisemną zgodą zarządcy cmentarza, wolnostojącej ławki o długości, szerokości i wysokości nie przekraczających odpowiednio 80x20x40 cm. Ławka nie powinna być trwale związana z gruntem.
 11. W przypadku stwierdzenia niezgodności ostatecznej formy inwestycji ze złożonym projektem Zleceniodawca lub Wykonawca jest zawiadamiany o potrzebie odpowiedniej zmiany lub usunięcia całości inwestycji. W razie niezastosowania się dysponenta grobu do żądania usunięcia niezgodnego z wymogami zagospodarowania otoczenia grobu. Administrator może je usunąć na koszt dysponenta.
 12. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych przez pojazdy mechaniczne, przyczepy itp.
 13. Administrator ma prawo do:
  • kontroli prawidłowego wykonania prac;
  • w razie stwierdzenia niezgodności ostrzeżenia wykonawcy o możliwości wstrzymania prac,
  • podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych, celem doprowadzenie do prawidłowego wykonania prac, włącznie z wstrzymaniem robót i rozbiórką niezgodnych elementów na koszt wykonawcy,
  • umożliwienia wjazdu pojazdami mechanicznymi – otwarcie bramy, wskazanie trasy przejazdu.

 Parafia Świętego Wojciecha
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
43-190 Mikołów

+48 32 226 02 07


Konto bankowe:
52 1240 1330 1111 0011 0801 7819

Jak do nas dojechać